ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2516

ประกาศผลการสอบวัดควา

Read more

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขมราฐพิทยาค

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ (Gifted) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more