ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

Attachments ประกาศรั

Read more

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ครั้งท่ี่ 17 ปีการศึกษา 2561

Attachments SCN_0002

Read more

ประกาศกำหนดการปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ)

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ (Gifted) ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม การรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนเขมราฐ

Read more