ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

Attachments ประกาศรั

Read more

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ครั้งท่ี่ 17 ปีการศึกษา 2561

Attachments SCN_0002

Read more

ประกาศกำหนดการปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more