ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช

Read more

ประกาศโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขมราฐพิทยาค

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more