เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711117
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  711117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขมราฐพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khemmaratpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   –   บ้าน-
ตำบล :
  เขมราฐ
อำเภอ :
  เขมราฐ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34170
โทรศัพท์ :
  045-491783
โทรสาร :
  045491783
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2513
อีเมล์ :
  kmp@kmp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  0.5 กม.

ที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม