:: Hot News ::

>> ประกาศ: ประกวดราคาซื้อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน
โครงการภาครัฐ ของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
>> ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน
>> รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560