ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ(Gifted)
ปีการศึกษา 2558
กำหนดการ
วัน เดือน ปี
สถานที่
รับสมัคร
ม.1 และ ม.4
20-24 ก.พ. 2558

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบ ม.1
1 มี.ค.2558
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เวลา 08.30-16.30 น.
สอบ ม.4
28 ก.พ. 2558
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศผลสอบ ม.1
5 มี.ค. 2558
บอร์ดกลางโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
และเว็บไซต์ www.kmp.ac.th
ประกาศผลสอบ ม.4
6 มี.ค. 2558
บอร์ดกลางโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
และเว็บไซต์ www.kmp.ac.th
รายงานตัว/มอบตัว
8 มี.ค. 2558
ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เวลา 09.00 น.

=>> อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม


=>> ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และตารางสอบ(Gifted)


-:-เข้าสู่เว็บไซต์-:-


-:-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS)-:-

-:-ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557-:-
-:-ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน-:-
-:-พิมพ์เกียรติบัตรงานทักษะวิชาการ สหวิทยาเขต 3 กลุ่ม 2 (ปีการศึกษา 2556)-:-